خانه » جدیدترین » مدیریت، ثبات یا بی ثباتی

مدیریت، ثبات یا بی ثباتی

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶    شماره   ۶۷۸

محمد ابراهیم خلیلی

هنگامی که از مقوله مدیریت،در جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، سخنی به میان می آید، بدون کوچکترین وقفه ای ، دو موضوع اساسی ذهن انسان را به شدت به خود مشغول می کند : «ثبات یا عدم ثبات». از یک سو ثبات مدیریت باعث می شود تا مدیران با ثبات، با برنامه هایی که تدارک دیده اند، به تعبیری، موفقیت و پیشرفت را در سازمان و عملکرد آن تداوم بخشند و با عملیاتی و اجرایی کردن نظرات و اندیشه های مدیریتی، تصمیمات تدبیر شده خـود را اثر بخش سازند و دست یابی به اهداف سازمانی را آسان تر کنند و به نتیجه مطلوب برسانند. و از سویی دیگر بی ثباتی در مدیریت، تداوم تــوفیق را در سازمان ها با تاخیر و خدشه مواجه ساخته و طرح ها و برنامه های مدیریتی و سازمانی را، با موانع، انفعال و از هم گسستگی روبرو می نماید و در نهایت اهداف مجموعه تحت مدیریت بـا شکست و اضمحـــلال و بی حاصلی رو در رو شده و هزینه های گزافی را به لحاظ معنوی و مادی از خود برجای می گذارد. شاید بشود از منظری دیگر ثبات یا بی ثباتی در جایگاه مدیران را، در بعضی از مناصب (دولتی، عمومی، خصوصی )، دارای محاسن و معایبی دانست. اما آنچه که بیشتر در این زمینه چهره نمایی می کند، زاویه و افقی است که طرفداران چنین نظریه هایی، از آن پنجره به آن نگاه می کنند.چه بسا از نگاهی آکادمیک و پرسشگر، پرداختن به مواردی از این قبیل ، در حوزه مدیریت ها، می تواند موضوع چند تحقیق و بررسی و تحلیل، در حد نظریه پردازی و کار میدانی و مطالعاتی و پایان نامه قرار بگیرد، لیکن در عرصه اجرا و عملیات، که جنبه عینی، واقعی و اجرایی دارد، تحقیق و بررسی پیرامون مقوله مدیریت، از موضع حقیقی و عملیاتی بودن آن، مستلزم تاملی در خور توضیح و توجیه کاملا مستدل و کافی باید باشد. نگاهی کوتاه به جایگاه ها و مناصب مدیریتی، در سطوح مختلف در کشور ما و آثار و پیامدهای ثبات یا بی ثباتی مترتب برآن، می تواند نمایشگری واقعی از آنچه که بوده و آنچه که باید باشد و آنچیزی که باید می شد ، اما اتفاق نیافتاده است، باشد، و ما را به صورتی واقعی تر و مستندتر به نتایج حاصل از نظر معتقدان به نظریه های ثبات و یا بی ثباتی در حوزه مدیریت مدیران راهنمایی کرده و به حقیقت آن برساند.
امروزه بدون هیچ تردیدی ما یقین داریم که با کوچکترین تغییری در سطح مدیران ارشد در وزارت خانه ها و یا سازمان ها و ادارات، باید منتظر باشیم که در اسرع وقت، تا پایین ترین بخش های مربوطه، دچار تغییر و تحول شوند. حتی گاهی این جابجایی ها به سطوح خدماتی، که البته اذعان داریم که همیــن جایگاه ها هم دارای ارزشمندی خاص خود هستند، تسری می یابد، تا چه رسد به معاونان، مدیران، روسا و… از مطالعه تاریخ و تجربیات گذشته، ما به خوبی در می یابیم که، تغییر و تحول همیشه وجود داشته و دلیل عمده آن نیز، وجود و تاثیر بی بدیل انسان، خصوصا در مصدر حوزه های مدیریتی است، که گویا ناشی از تجربه و شناخت و نتیجه ای است که شاید افراد، زمانی که در جایگاهی مدیریتی قرار می گیرند، با دلایل و توجیحاتی،که خود به آن ها معتقد هستند، به آن دست می یابند و با استناد به آن ها می خواهند اثبات کنند که با توسل به چنین شیوه هایی که اعمال می کنند، می توانند برای جامعه مخاطب خود و سازمان شان،روشی نو، راهی جدید و نتایجی مطلوب را زمینه سازی و مهیا کرده و مخاطبان را در موضع رضایت مندی، در چارچوب زندگی اجتماعی ویا به تعبیر امروزی، جامعه مدنی قرار دهند.
حالا چرا در ساختار بینشی اینچنین ، دانش و تجــارب گذشتگان، تـــا حــدود چشمگیری فاقد موضوعیت و وجاهت مطلوب و غیر قابل استفاده تلقی می گردد، خود داستان دیگری است که پرداختن به آن مثنوی هفتاد من خواهد شد. از نگاه اندیشمندان و صاحب نظران عرصه مدیریت و حتی حاکمان و دولت مردان،سیاست، فرهنگ، اقتصاد، صنعت و … ،در قالب اجتماع و جامعه تعریف پذیر می شود و موضــوعیت می یابد، اما چرا در امر مهم و موثر مدیریت که مسلما عرصه جدی تحقق اش، جوامع، اجتماع، سازمان ها و… می باشد، با این مقوله تاثیر گذار، از موقعیتی ضعیف تر و بطور متجزی و بعضا ناقض و متزلزل و بی ثبات و با بی حوصلگی برخورد می شود، مسئله ای است که صاحبان صلاحیت و اهل فن، باید بیشتر در مورد آن بررسی، تحقیق، تحلیل، اظهار نظر و مستندسازی نموده و بطور سیستماتیک و منظومه وار موضوع را مورد مداقه قرار داده و با آن برخورد کارشناسانه نمایند و در میدان عمل و اجرا، خردمندانه،عصای ثبات یا بی ثباتی را با دلایلی محکم و قابل اتکا، بدست مدیران مستقر بدهند.

اگر ما معتقد باشیم که برای رسیدن به اهداف سازمانی و برای ارائه خدمات هرچه بیشتر و بهتر در تمامی مناصب و جایگاه های مدیریتی، عنصر مدیریت و رهبری باید مجرب و مقتدر و اثربخش و تاثیر گذار باشد،آیا راهکاری غیــر از ثبات در آن را در مدیریت ها براساس شاخص های ملی و بین المللی و تجربه شده و امتحان پس داده و نتیجه گرفته، باید مد نظر خود قرار دهیم؟
نگاهی مدبرانه به حوزه های موفق مدیریتی در عرصه جهانی،آیا ما را برای افزایش کار آیی ها و توانمندسازی سازمان ها و ارتقای بهره وری ها در منابع انسانی ، که مجموعا برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر در زندگی جمعی مدنی که با تمایل بیش از پیش مردم به گرایش شهر نشینی و ادامه حیات با آرامش و رفاه روبروست، خصوصا در مواضع مدیریتی، آیا به چیزی غیر از ثبات در دوره ای معقول و تعریف شده که در مدیریت های موثر و سرنوشت ساز نمایان است، رهنمون می سازد؟
دانش مطلوب و مقبول ، تجربه موثر و موفق در اجرا، هنر خوب رهبری و مدیریت، سه عنصر کلیدی و غیر قابل انکار برای تحقق اهـداف سازمان ها در مفهوم صحیح مدیریتی و حوزه کارآمد مدیریت ها باید مطلوب نظر سردمداران آنها باشند تا در کنار ثبات مدیران( که البته بازه زمانی آن با علم و تجربه و نتایج حاصله مثبت از مدیریت ها، قابل تحدید است )، بهترین و پسندیده ترین متد و شیوه مرسوم، در سازمان ها و… و موسسات عمومی و پیشرفته و موفق در جهان و از منظر صاحب نظران مربوطه تلقی می شوند که نتایج این نوع از انتخاب ها را می توان با مصداق هایی روشن در کشور و جهان ، به عینه دید و معرفی کرد. باور کنیم که توجه به دانش و تجربه و آموخته های موفق عملیاتی دیگر مدیران و قدر شناسی از محصول مقبول مدیریتی گذشتگان، توان تعامل و بهره مندی از تواناییها را، خصوصا در حوزه مدیریت ها، نه تنها افزایش و ارتقا می دهد، بلکه ضمانت موفقیت را بر عهده گرفته و با تداوم ثبات در عرصه و جایگاه مدیریتی، با رویکردی محوری و کلیدی از « نگرش بد، روش نامطلوب» به « بینش خوب، عملکرد مقبول» نقل مکان و تغییر یافته و مشارکت و تعامل سازنده، در اداره بهینه، ایمن، پایدار ، مستمر و همراه با توسعه در سازمان ها را، بطور مداوم و پایدار، جاری و ساری خواهد ساخت. بپذیریم که اگر انسان محور بودن امور، منشا موثر تحولات سازنده در امور جاری زندگی و شئون اجتماعی و مدیریت بر آن است، پس ارزشمداری و اصل بودن کرامت انسان ها نیز، در ثبات اصولی مورد نظر آن، در تحقق و استمرار جامعه شاد،با نشاط،آرامش بخش، پایدار و بهینه مدنی، مبتنی بر رضایت انسان ها در آن جامعه و در مدیریت با ثبات مدیران آن،نهفته است! پس بیشتر از گذشته به ثبات جایگاه مدیران بیاندیشیم!!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.